WYMAGANE DOKUMENTY składane w wydziale komunikacji - krajowy przewóz rzeczy:

1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej.

3. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).

4. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

5. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych:
a. przedsiębiorcy (w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna z osób zarządzających winna legitymować się tym certyfikatem), lub
b. osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania.
W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania transportu drogowego przez obywatela zagranicznego należy dołączyć następujące dokumenty:
- kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr….. z dnia ……), z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Zaświadczenie (informacja) z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o transporcie drogowym: osób będących członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

7. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
a. roczne sprawozdanie finansowe,
b. dokumenty potwierdzające:
- dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
- posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
- udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
- własność nieruchomości.
Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji. Wartość euro przeliczana jest po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu roku, poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek.

8. Oświadczenie (nie dotyczy wniosku składanego o licencję wyłącznie w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) o zamiarze zatrudnienia kierowców .

9. Wykaz pojazdów samochodowych (nie dotyczy wniosku składanego o licencję wyłącznie w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) zgłaszanych do licencji wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi, np.:
a. umowy leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z ewentualnym protokołem odbioru lub upoważnienie do użytkowania pojazdu,
b. umowy najmu (dodatkowo, w przypadku pojazdów leasingowanych zgoda firmy leasingowej),
c. umowy dzierżawy,
d. umowy użyczenia,
e. umowy przewłaszczenia wraz z umową o kredyt.

10. Dowód wniesienia opłaty za udzielenie licencji.

OPŁATY:

1. Opłata za udzielenie licencji zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:

 

Opłata w zł*

Okres ważności licencji w latach

Od 2 do 15

Powyżej 15 do 30

Powyżej 30 do 50

Licencja

800

900

1000

Jeden pojazd samochodowy (11%)

88

99

110

Razem

888

999

1110

* a. w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, nie będącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis,
b. za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji,
c. za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji, natomiast za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie licencji,
d. za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji. Za wydanie wypisu z licencji, w przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie licencji,
e. za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji. W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.